Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Strona korzysta z plików cookie.

Witamy na stronie MG shohlari

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mg-shohlari.pl
 
SPIS TREŚCI:
 
I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE
II.            USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
III.          ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
IV.          SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
V.           SPOSOBY, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWAR
VI.          REKLAMACJA TOWARU
VII.         ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA
VIII.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
IX.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 
 
 
Sklep Internetowy www.mg-shohlari.pl dba o prawa Konsumenta (Klienta). Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.). Postanowienia umowy mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia zawarte w ustawie o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy wyżej wymienionej ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 
 
I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mg-shohlari.pl prowadzony jest przez MGsolutions MGJJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593967, NIP 6762444862, REGON 121702760, numer telefonu kontaktowego 518 605 311, adres poczty elektronicznej: e-sklep@mg-shohlari.pl.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MGsolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp. k. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klienta, który jest konsumentem.
4. Niniejszy Regulamin nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych, prowadzonych przez MGsolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp.k.
4. Definicje:
Sprzedawca– MGsolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Myślenickiej 133, 30-698  Kraków
Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nabywająca towary w sklepie internetowym www.mg-shohlari.pl;
Sklep internetowy– to sklep internetowy MG Shohlari, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.mg-shohlari.pl;
Towar/Produkt- rzecz ruchoma, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego  od Sprzedawcy;
Cena– to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie Sklepu internetowego. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta;
Dostawca– to firma dostarczająca Towar od Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Klienta, współpracująca za Sprzedawcą;
Koszt dostawy Towaru– to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta ze Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta;
Zamówienie– to dyspozycja zakupu Towaru lub Towarów złożona w Sklepie internetowym przez Klienta zgodnie  z niniejszym Regulaminem;
Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są sobotą i dniami ustawowo wolnymi od pracy;
Punkt Odbioru- Biuro Obsługi Sklepu Internetowego MG Shohlari, ul. Myślenicka 106, 30-698 Kraków
 
II.            USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Formularz Zapytania oraz Newsletter.
1. Konto– korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta– (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, hasło.
Aby dokonać zakupu nie jest wymagana rejestracja. Zakładając Konto na stronie Sklepu internetowego, Klient może otrzymać dodatkowe korzyści takie jak: podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach czy możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
2. Formularz Zamówienia- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
3. Formularz Kontaktowy- formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego umożliwiając komunikację Klienta ze Sprzedawcą.
Warunkiem skorzystania z Formularza Kontaktowego jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem.
4. Formularz Zapytania- formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego umożliwiający zadanie zapytania dotyczącego dostępności konkretnego produktu.
Warunkiem skorzystania z Formularza Zapytania jest podanie adresu poczty elektronicznej.
Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem.
5. Newsletter –  elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym. Korzystanie z Newslettera następuje po dodaniu w zakładce „Zapisz się do Newslettera” adresu poczty elektronicznej oraz dokonaniu akceptacji poprzez kliknięcie w napis „Zatwierdź”. Następnie należy potwierdzić chęć zapisania się do Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 
III.          ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt.II.2 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie o przyjęciu do realizacji oraz aktualny jego status. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3. Sprzedawca utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:
a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego,
b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej, z którego złożone zostało Zamówienie,
c) załączenie do zakupionego Towaru dowodu zakupu.
4. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 
IV.         SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
1.  Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez MBANK o numerze 14 1140 1081 0000 2609 8700 1008;
c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy 24.pl;
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy 24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl
2. Termin płatności:
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
V.           SPOSOBY, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Przesyłka pocztowa i  przesyłka pocztowa pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Odbiór osobisty.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
4. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Termin gotowości Towaru do odbioru przez Klienta– w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej za pośrednictwem poczty. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru w przypadku wyboru przez Klienta  sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej– liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
VI .        REKLAMACJA TOWARU
1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie Sprzedawcy przez Klienta dowodu zakupu Towaru.
3. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient powinien odesłać na swój koszt do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,  żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub skorzystania z formularza reklamacyjnego
4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedawcę takiej opinii.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 
VII.         ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA
1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane listem poleconym na adres Biuro Obsługi Sklepu Internetowego MG Shohlari MGsolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Myślenicka 106, 30-698 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-sklep@mg-shohlari.pl. Fakt otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, zostanie potwierdzony niezwłocznie poprzez odesłanie zwrotnego maila na adres nadawcy.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to  obowiązkowe. Wzór formularza stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru co nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,  w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia  od  umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,  jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient otrzymał rzeczy w związku z umową, a złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcę, Klient winien odesłać na adres: Biuro Obsługi Sklepu Internetowego MG Shohlari MGsolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Myślenicka 106, 30-698 Kraków, co nastąpi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od  umowy.
9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient będzie zobowiązany do zwrotu Towaru, który powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę powinien być kompletny, posiadać metki i zabezpieczenia, nie może nosić śladów użytkowania. 
10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będzie zobowiązany do poniesienia  bezpośrednich kosztów zwrotu  rzeczy. 
 
 
VIII.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli zamówiony Towar z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta o tym fakcie i zwróci wszelkie dokonane płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta. Za termin zwrotu uznaje się datę wykonania przelewu z rachunku Sprzedawcy na rachunek Kupującego.
 
IX.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient  będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu,  w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają w szczególności zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827, ze zm.).
 
 
Załącznik Nr 1 . Wzór formularza odstąpienia od umowy
                           formularz do pobrania
                             
 

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez MGsolutions MGJJ sp. z o.o. sp. k. Administratorem danych osobowych jest MGSolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Myślenickiej 133. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji promocyjnych, marketingowych oraz handlowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Dane zostały podane przez Państwa dobrowolnie.